web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
( Departament: SPAS )


 • Cerere tip Descărcați formularul pentru cerere și declarație
 • Copie și original al actelor de identitate pentru toți membrii familiei care locuiesc și se gospodăresc împreună (CI/BI), certificatele de naștere ale copiilor, certificatul de căsătorie, hotărâre judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau privind măsura plasamentului, sau alte acte doveditoare ale componenței familiei, după caz;
 • Orice act care dovedește venitul net al persoanei din luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariu net eliberată de angajator, inclusiv valoarea tichetelor de masă, sau să fie mențiunea că nu beneficiază, copie după cuponul de pensie, alocație, șomaj, plăți compensatorii, indemnizație persoană cu handicap, adeverința eliberată de Administrația Financiară Orăștie (sau locuința de domiciliu) cu venitul realizat pentru persoanele autorizate să desfășoare activități independente;
 • Pentru cei care susțin că nu realizează nici un venit (titularul cererii sau membrii familiei acestuia: soț, soție, copii majori și alte persoane aflate în întreținere acestuia) - adeverința eliberată de Administrația Financiară Orăștie (sau locuința de domiciliu), adeverință eliberată de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă (sau locuința de domiciliu);
 • Adeverința de la registrul agricol (Serviciul Registru Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Orăștie, sau de la locuința de domiciliu) care atestă numărul membrilor familiei, componența gospodăriei, categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale;
 • Certificat de atestare fiscală, nominal, eliberat de Serviciul Taxe și Impozite locale pentru fiecare membru major al familiei, din care să reiese bunurile mobile și imobile aflate in proprietatea titularului si a membrilor familiei; copia cărții de identitate a vehicolului.
În funcție ajutorul pentru încălzire solicitat:
 • Factură de gaz/ factură de energie electrică pentru identificarea codului de abonat sau copia contractului de furnizare gaz/energie electrică; în cazul în care solicitantul ajutorului de încălzire este altă persoană decât proprietarul (sau abonatul E.ON GAZ/Enel) acesta trebuie să prezinte orice act autentic pentru dovedirea calității acestuia (contract de închiriere, contract de comodat, contract de întreținere, împuternicirea proprietarului, etc.), precum și o copie după actul de identitate al proprietarului;
 • Copie și original după actul de proprietate al imobilului din care să rezulte calitatea de proprietar al titularului ajutorului de încălzire sau orice act autentic (contract de închiriere, contract de comodat, contract de întreținere, împuternicirea proprietarului, etc.) din care să rezulte calitatea celui care solicită ajutorul de încălzire; pentru cazuri excepționale se poate prezenta certificat privind impozitele și taxele locale care să ateste cine îndeplinește obligațiile fiscale ale proprietarului;
 • Adeverință de negație eliberată de Primăria de domiciliu pentru persoanele care solicită ajutor de încălzire la Primăria Orăștie, având doar reședința în această localitate;
 • În cazul familiilor monoparentale:
  • sentința de divorț
  • declarație legalizată la notar în cazul în care copilul nu beneficiază de pensie de întreținere din partea celuilalt părinte;
 • Pentru tinerii peste 16 ani care nu frecventează o formă de învățământ, se prezintă adeverință de la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă.

Data ultimei modificări: 03.10.2017

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori