web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN EVIDENȚELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE – CLĂDIRI PERSOANE FIZICE
( Departament: Taxe și Impozite )


 • declarație fiscală pentru stabilirea impozitului /taxei pe clădirile rezidențiale /nerezidentiale /cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice
 • actul de dobândire al imobilului (fotocopie), care poate fi:
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • contract de schimb;
  • contract de donație;
  • certificat de moștenitor;
  • hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitivă și irevocabilă);
  • proces verbal de licitație;
  • act de adjudecare;
  • proces verbal de recepție a lucrărilor;
 • schițe imobil/cadastru și întăbulare;
 • certificat de nomenclatură stradală eliberat de Primăria Municipiului Orăștie (clădiri noi);
 • autorizația de construire, privind schimbarea de destinație a clădirii (dacă este cazul);
 • extrasul de carte funciară;
 • viza de la Registrul Agricol prin care se face dovada înscrierii imobilului în registrul agricol;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I. (fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
În cazul clădirilor nerezidențiale, pe lângă declarația fiscală vor fi depuse următoarele documente, după caz:
 • contract de închiriere /comodat (copie);
 • documente din care rezultă valoarea de impunere, care pot fi:
 • raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării care să reflecte valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință (dacă este cazul);
 • proces verbal de recepție cu valoarea finală a lucrărilor de construcții (în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință - copie - dacă este cazul);
 • actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință - în copie (dacă este cazul);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I. (fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Pentru clădirile cu destinație mixtă, pe lângă declarația fiscală vor fi depuse următoarele documente, după caz:
 • contract de închiriere/comodat în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice (copie);
 • documente din care rezultă valoarea de impunere, care pot fi:
 • raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării care să reflecte valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință în copie (dacă este cazul);
 • proces verbal de recepție cu valoarea finală a lucrarilor de construcții (în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință – dacă este cazul)
 • actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință - în copie (dacă este cazul);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I. (fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Data ultimei modificări: 08.11.2018

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori