web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN EVIDENȚELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE - CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE
( Departament: Taxe și Impozite )


 • declarație fiscală pentru stabilirea impozitului /taxei pe clădirile rezidențiale /nerezidențiale /cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice (2 exemplare originale);
 • declarație pe propria răspundere, dacă aceasta este utilizată în scop rezidențial (original), cunoscând prevederile legii penale privind falsul în înscrisuri, ce va cuprinde mențiunile prevăzute la punctul 6, Titlul IX din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de documente justificative, din care să reiasă destinația clădirii, respectiv: contractele de închiriere, contractele de comodat sau orice alte documente relevante (fotocopie);
 • actul de dobândire al clădirii, care poate fi:
  • contract de vânzare – cumpărare;
  • contract de schimb;
  • act de donație;
  • act de dare în plată;
  • act de adjudecare;
  • hotarare judecătorească, rămasă definitivă și irevocabilă /definitivă și executorie;
  • în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin care se aprobă operațiunea, înscrisuri întocmite pentru fiecare societate în parte, Protocolul de predare-primire al bunurilor, Încheierea pronunțată în ședință publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la modificările sus menționate, Certificatul de înregistrare mențiuni, după caz - Certificatul de radiere - înscrisuri depuse/eliberate la/de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, privitor la fuziune/divizare;
  • autorizația de construire (pentru construcțiile noi - copie);
  • procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fișa analitică a contului 231 (imobilizări în curs și balanța de verificare aferentă lunii înregistrării în evidența contabilă a valorii clădirii;
 • documentul prin care se atribuie în concesiune /închiriere /administrare /folosință o clădire, proprietate publică sau privată a statului, ori a unităților administrativ-teritoriale, (fotocopie) însoțită de adeverință eliberată de instituția ce deține clădirea, din care să reiasă valoarea clădirii/spațiului din clădire deținut în folosință precum și data reevaluărilor aferente cladirii ce face obiectul declarării, pentru întreaga perioadă de derulare a contractului/contractelor de închiriere/concesionare (fotocopie);
 • extras de carte funciară;
 • codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • împuternicire și copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menționate.

Notă:
 • În cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri, care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stări de fapt.
 • Toate documentele prezentate în fotocopie se certifică pentru conformitate cu originalul.
 • Depunerea declarațiilor fiscale, reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.

Data ultimei modificări: 08.11.2018

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori