web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN EVIDENȚELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE - TERENURI PERSOANE JURIDICE
( Departament: Taxe și Impozite )


 • declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, (2 exemplare originale);
 • actul de dobândire, care poate fi:
  • contract de vâzare–cumpărare;
  • contract de schimb;
  • act de donație;
  • act de dare în plată;
  • act de adjudecare;
  • hotărâre judecătorească, rămasă definitivă și irevocabilă,
  • în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin care se aprobă operațiunea, înscrisuri întocmite pentru fiecare societate în parte, Protocolul de predare-primire al bunurilor, Încheierea pronunțată în ședința publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la modificările sus menționate, Certificatul de înregistrare mențiuni, după caz - Certificatul de radiere - înscrisuri depuse/eliberate la/de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, privitor la fuziune/divizare (fotocopie - 2 exemplare);
  • în cazul terenurilor proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale, documentul prin care se atribuie în concesiune /închieriere /administrare /folosință terenul - proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale (fotocopie);
 • extras de carte funciară;
 • viza de la Registrul Agricol, prin care se face dovada înscrierii terenului în registrul agricol și categoria de folosință a terenului;
 • codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • împuternicire și copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate să depună documentele sus menționate.

Notă:
 1. În cazuri specifice pot fi solicitate și alte înscrisuri care să ateste veridicitatea și/sau să clarifice unele stari de fapt.
 2. Toate documentele prezentate în fotocopie se certifică pentru conformitate cu originalul.
 3. Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei.

Data ultimei modificări: 08.11.2018

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori