web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local

Informațiile de interes public

Conform prevederilor Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în vederea asigurării transparenței în relațiile cu cetățeanul, Primăria Municipiului Orăștie prezintă informațiile de interes public communicate din oficiu:
         - Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;
         - Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al instituției;
         - Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
         - Coordonatele de contact respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
         - Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
         - Programe și strategii proprii;
         - Lista documentelor de interes public;
         - Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
         - Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
           Se pot solicita instituției și alte informații de interes public decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu în conformitate cu Legea 544 / 2001, pe baza unor formulare - tip de cerere de informații de interes public existente la Sediul instituției.
           Accesul la informațiile de interes public este gratuit.
Actele normative

care reglementeaza organizarea și funcționarea Primăriei Orăștie sunt:
- Legea 215/2001 privind administratia publica locala;
- Regulamentul propriu de organizare si functionare.Programele de lucru și de audiențe

  PROGRAMUL
DE FUNCȚIONARE
AL PRIMĂRIEI
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
PROGRAMUL DE AUDIENȚE
PRIMAR VICEPRIMAR SECRETAR GEN.
Luni 7.30 - 15.30 9 - 12      
Marți 7.30 - 15.30 9 - 12   14 - 16  
Miercuri 7.30 - 15.30 9 - 12 12 - 16    
Joi 7.30 - 17 9 - 12 si 15 -17     10 - 12
Vineri 7.30 - 14 9 - 12      Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției
și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

 PRIMAR BĂLAN OVIDIU-LAURENȚIU
 VICEPRIMAR ȚAMBĂ ALIN-ADAM
 SECRETAR GENERAL IORDAN TEODOR-IOAN
 Relații Publice și Informare Mass-media FLEȘERIU CIPRIANCoordonate de contact  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORĂȘTIE

  Adresa: PIAȚA AUREL VLAICU 3
  Telefon: 0254-241513
  Fax: 0254-242560
  e-mail: primaria@orastie.info.ro
  Pag. internet: www.orastie.info.roLista documentelor de interes public

- Raportul anual de activitate
- Raportul socio-economic elaborat de primarul municipiului Orăștie
- Buletinul informativ al Consiliului Local Orăștie
- Strategia și planul de dezvoltare economică și socială a Municipiului Orăștie
- Hotarâri ale Consiliului Local de interes general
- Dispoziții ale Primarului cu caracter normativ.


Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate potrivit legii

- adeverințe;
- certificate de urbanism, planuri de urbanism, autorizații de construire/demolare, eliberare avize tehnice, procese verbale;
- autorizații;
- înregistrări și prelucrări declarații de la persoane fizice pentru stabilirea impozitului pe clădiri și terenuri;
- înregistrări fiscale ale mijloacelor de transport;
- prelucrare diverse cereri;
- înștiințări pentru asociațiile de proprietari;
- redactare rapoarte Și expuneri pentru Consiliul Local;
- eliberări certificate de naștere și deces, extrase sau copii de pe actele de stare civilă, eliberare livrete de familie, certificate de căsătorie, adeverințe de înhumare, înregistrări sentințe de divorț, declarații de căsătorie;
- anchete sociale, dispoziții primar pentru acordarea unor ajutoare, dosare pentru diverse alocații, ajutoare sociale, ajutor persoane cu handicap;
- verificări și înregistrări contracte în arendă, contracte de închiriere teren, întocmire dosare de înscriere în registrul exploatațiilor agricole, contracte de pășunat, evidențe subvenții , gestionarea pozițiilor din registrul agricol, evidența efectivelor de animale;
- comunicate de presă pentru informarea cetățenilor prin intermediul mijloacelor de informare în masă;
- verificarea dosarelor depuse pentru autorizarea activităților de comerț, prestări servicii, producție etc.;
- gestionarea dosarelor pentru obținerea diferitelor autorizații;
- procese verbale/note de constatare cu ocazia realizării controalelor la agenții comerciali și celor care prestează servicii;
- dosare profesionale pentru funcționarii publici, certificări anuale, raport de audit, bilanț contabil;
- fișe de calcul pentru stabilirea ajutorului social, dispoziții, gestionarea dosarelor pentru obținerea ajutorului social.


Modalitatea de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care o persoană se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ reglementează dreptul persoanei care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate să facă plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din legea 544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public, care menționează că autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării în funcție de complexitatea, dificultatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depașește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Prin contencios administrativ se întelege, potrivit art. 2, alin. e din legea 554/2004, activitatea de soluționare a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, dupa caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluționare în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori